Menu
Search
Add new

Almost there

We're foxing your request.
Stay cool!

Something went wrong.
Please try again or contact us for support.

Got it

48
48 organic views:
3 members, 45 guests

Soi Keo Info

Soikeo.info - Kèo l? ch?n ph?t góc hay còn g?i là kèo Odd/Even Corner là kèo cá cu?c bóng dá d? doán t?ng ph?t góc c? tr?n trong vòng 90 phút là s? L? hay s? Ch?n. Trong dó Odd là t?ng s? ph?t góc là L?. Even là t?ng s? ph?t góc là Ch?n. Là m?t trong nh?ng kèo ph? c?a kèo Ph?t Góc, cu?c L? Ch?n ph?t góc có t? l? th?ng thua ngang nhau là 50-50. M?i nhà cái khác nhau thì kèo l? ch?n ph?t góc cung khác nhau. Thông tin chi ti?t vui lòng xem t?i: http://soikeo.info